Peiling Nederlands secundair onderwijs derde graad aso, tso, kso

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 18 mei 2010 de eerste peiling in de derde graad van het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs aso, kso en tso de eindtermen Nederlands voor lezen, luisteren en spreken beheersen.

In deze peiling staat maatschappelijke taalvaardigheid centraal. Er wordt onderzocht in welke mate leerlingen op het einde van het secundair onderwijs over de nodige taalvaardigheid beschikken om zelfstandig taaltaken in dagelijkse situaties uit te voeren.

U kan de tekst van de brochure met de resultaten van de peiling in 2010 hier raadplegen. U kunt de brochure ook gratis bestellen via de dienst Publicaties

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling Nederlands vond op 8 februari 2012 de conferentie 'Maatschappelijke taalvaardigheid in duet' plaats. Hier vindt u:

  • Ter gelegenheid van de conferentie werd een conferentiebundel samengesteld. Deze bundel bevat:

    • een analyse waarin het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming de peilingsresultaten plaatst naast resultaten van andere onderzoeken uit binnen- en buitenland
    • een waaier aan bijdragen van verschillende onderwijspartners waarin de peilingsresultaten en de eindtermen Nederlands het uitgangspunt vormen voor voorstellen op het vlak van beleid en didactiek
    • de resultaten van de consultatiefase.
  • U kunt bij de dienst Publicaties de brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentiedag van februari 2012 met concrete aanbevelingen voor verbeteracties, raadplegen en gratis bestellen.

Wil u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.