Secundair volwassenenonderwijs - Defensie

Equivalentie tussen vormingen georganiseerd door het ministerie van Landsverdediging en opleidingen van het volwassenenonderwijs.

Er is een bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging en het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Dit akkoord heeft tot doel een samenwerking op te zetten om de opleidingsmogelijkheden van het personeel van Defensie uit te breiden met het oog op het bevorderen van de reïntegratie op de arbeidsmarkt.

In dit kader zijn de vormingen van Defensie vergeleken met de opleidingen van het volwassenenonderwijs. Deze vergelijking kan de aansluiting met de opleidingen van het volwassenenonderwijs bevorderen. Wie bij Defensie een vorming heeft gehad en in een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) een verwante opleiding wenst te volgen, kan in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen voor één of meer modules.

De vormingen van Defensie zijn geordend in domeinen. De vergelijking werd gemaakt met opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs die door Centra voor Volwassenenonderwijs worden aangeboden. Deze opleidingen worden per studiegebied geordend.

Deze vergelijking geeft uitvoering aan artikel 35, §2, 2°, van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 waarbij de Vlaamse Regering bepaalt welke attesten het personeel van Defensie toegang geven tot welke sequentieel geordende module(s) van het volwassenenonderwijs. In het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs zijn de attesten opgenomen die recht geven op vrijstellingen. Het cvo geeft de vrijstelling op grond van dit besluit. U vindt de vrijstellingen op grond van dit BVR in de kolom van de studiegebieden in onderstaande tabel of in de bijlage 27 bij de omzendbrief VWO/2007/01.

De directeur van het cvo kan ook beslissen vrijstelling te geven voor modules die niet in het BVR zijn opgenomen. Om deze vrijstellingen te beoordelen, kan de directeur putten uit de resultaten van het vergelijkingsonderzoek. Deze informatie is vrijblijvend te gebruiken. Het blijft in dit geval de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de directie om vrijstellingen al dan niet toe te kennen. Deze informatie volgt de ordening van de vormingen van Defensie. De informatie is te vinden via de domeinen in de laatste kolom van onderstaande tabel.